Innovatieve IP Camera Beveiliging

Legal Notice

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. AlLGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van alle voorgaande voorwaarden van HomeG.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens (wettelijke) vertegenwoordiger of als zodanig optredende bevoegde derde die namens haar met HomeG een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten; Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van HomeG aan opdrachtgever van de totstandkoming van de overeenkomst; Opdracht: de in de opdrachtbevestiging omschreven werkzaamheden; Werkzaamheden: beveiligingswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord, zoals het inrichten en/of uitvoeren van een beveiligingsplan, het beveiligen van ruimten, het verzorgen van communicatie en het geven van adviezen op het gebied van beveiliging; Urengeld: de prijs per uur voor de uitvoering van de opdracht; Meerwerk: de werkzaamheden die vallen buiten de omvang van de opdracht; Minderwerk: de werkzaamheden die vallen binnen de omvang van de opdracht en waarvan opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst geen uitvoering meer wenst. 1.1  Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over schriftelijke mededelingen, worden hieronder tevens verstaan mededelingen per e-mail.

2. TOEPASSELIJKHEID Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door HomeG met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de gesloten overeenkomst prevaleert hetgeen in de overeenkomst is bepaald. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan wordt de nietige of vernietigde bepaling geacht te zijn geconverteerd in een geldige bepaling, aldus dat de inhoud daarvan zoveel mogelijk overeenkomt of overeenkomen met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling en waarvan duidelijk is dat HomeG deze geconverteerde bepaling in de Algemene Voorwaarden zou hebben opgenomen indien zij zich bewust was geweest van de ongeldigheid van de vernietigde bepaling.

3. OFFERTE EN OPDRACHT Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. De gedane aanbieding kan slechts worden beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Indien HomeG op verzoek van opdrachtgever een installatie verzorgt heeft, dient laatstgenoemde binnen zeven dagen na installatie van de opdrachtbevestiging zijn indien van toepassing zijnde bezwaren aan HomeG kenbaar te maken, als zijnde wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig te zijn gerealiseerd. Indien HomeG een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van opdrachtbevestiging met toepassing van deze algemene voorwaarden.

4. MEER/MINDERWERK Verlangt opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan, dan dient opdrachtgever deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan HomeG ter kennis te brengen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de gevolgen van de wijzigingen voor de prijs van het aangenomen werk schriftelijk aan opdrachtgever te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Indien dit voor een goede uitvoering van de werkzaamheden of in het belang van de opdrachtgever noodzakelijk is, is HomeG gerechtigd meer werkzaamheden uit te voeren en in rekening te brengen dan vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging. HomeG zal zich inspannen de opdrachtgever hiervan zo veel mogelijk vooraf op de hoogte te stellen.

5. PRIJS De prijs voor de opdracht bestaat uit een vast bedrag exclusief de aanrijkosten en eventueel onvoorziene kosten of urengeld.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER Tenzij HomeG krachtens de overeenkomst verantwoordelijk is voor de inrichting van de plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, staat de opdrachtgever jegens HomeG in voor de veiligheid van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Indien (een medewerker van) HomeG schade lijdt als gevolg van de onveiligheid van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, is opdrachtnemer daarvoor jegens de medewerker die de schade lijdt en jegens HomeG aansprakelijk en gehouden tot vergoeding van die schade.Indien een medewerker van HomeG schade lijdt als gevolg van de onveiligheid van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en deze medewerker stelt daarvoor HomeG aansprakelijk, dan zal de opdrachtgever HomeG ter zake volledig vrijwaren. De opdrachtgever is verplicht HomeG in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en te zorgen voor voldoende bereikbaarheid van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Opdrachtgever draagt zorg voor de eventueel verplichte vergunningen, met uitzondering van de vergunningen die HomeG wettelijk verplicht is te hebben teneinde de werkzaamheden te mogen uitvoeren.Indien bij de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van door de opdrachtnemer verstrekte hulpmiddelen, dan geldt ten aanzien van die hulpmiddelen hetgeen in dit artikel is bepaald over de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

7. UITVOERING VAN DE OPDRACHT HomeG dient de werkzaamheden zo veel mogelijk conform de gesloten overeenkomst uit te voeren. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden zal HomeG als een goed huisvader bewaren. HomeG zal de werkzaamheden laten verrichten door gekwalificeerde medewerkers. Het staat HomeG vrij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij HomeG in dienst zijnde daartoe gekwalificeerde derden. Indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de werkzaamheden of in het belang van de opdrachtgever, is HomeG gerechtigd al dan niet ad hoc af te wijken van de overeengekomen werkzaamheden en naar eigen inzicht maatregelen te nemen zonder toezicht of leiding zijdens de opdrachtgever. Hoewel HomeG zich naar beste kunnen zal inspannen om het door de opdrachtgever beoogde doel te behalen, kan hij  voor de realisering van het door de opdrachtgever beoogde doel niet instaan.

8. OVERMACHT In geval van overmacht aan de zijde van HomeG is hij niet gehouden zijn verbintenissen uit de overeenkomst na te komen en is HomeG ter zake evenmin schadeplichtig. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van HomeG onafhankelijke of buiten zijn invloedssfeer gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, meer dan gebruikelijke stremmingen in het verkeer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor het leveren van de overeengekomen diensten onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden, die de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ziekte van epidemiologische aard van de medewerkers van HomeG. Zodra zich bij HomeG een overmachttoestand voordoet als in dit artikel bedoeld, zal hij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

9.KLACHTEN De opdrachtgever dient binnen 7 dagen na het ontdekken van een gebrek in de uitvoering van de werkzaamheden, althans binnen 7 dagen na het redelijkerwijs kunnen ontdekken van een gebrek, ter zake schriftelijk bij HomeG te reclameren, bij gebreke waarvan zijn acties uit hoofde van het gebrek zijn vervallen. De opdrachtgever zal alle door HomeG voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door HomeG in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit van de geleverde prestatie. Indien HomeG een gebrek in de geleverde prestatie aangetoond acht, zal hij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het factuurbedrag te verlenen.

10. AANSPRAKELIJKHEID Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van HomeG of haar leidinggevende ondergeschikten, is HomeG niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd (zoals directe of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade (zoals gederfde winst) of schade aan eigendommen of de persoon van de opdrachtgever of derden) veroorzaakt bij of door de uitvoering van de werkzaamheden. Eventuele aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot 75 % van het voor de betreffende werkzaamheden in rekening te brengen factuurbedrag, of indien sprake is van een duurovereenkomst tot 75 % van de laatste drie factuurbedragen gerekend vanaf het moment waarop de aanspraak tot vergoeding van schade is ontstaan. De opdrachtgever is gehouden HomeG schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen HomeG instellen terzake van de verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van HomeG of haar leidinggevende ondergeschikten.

11. BETALING Alle betalingen dienen te geschieden voordat tot verzending van product of overige diensten wordt voldaan.

12. GARANTIE Op all producten vallen de garantievoorwaarden welke beschreven zijn op deze site.

13. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT De opdrachtgever verplicht zich de geleverde beveiligingsplannen slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen. Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van HomeG afkomstige of door HomeG gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijze, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van HomeG, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijze, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan HomeG voorbehouden. Indien de opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 10.000,– aan HomeG ongeacht het recht van HomeG de daadwerkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

14. PRODUCT HomeG is nimmer aansprakelijk voor calamiteiten of slecht functioneren van een geleverd product. HomeG verzorgt en staat tevens garant voor een hoogwaardig kwalitatief product welke aan de specificaties voldoet als beschreven op de site.

15. PRIVACY Persoonsgegevens en beeldmateriaal worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist (zie privacy).

16. SUPPORT EN PRIVACY HomeG is niet gerechtigd en ook niet bij machte om op uw beveiligingscamera in te loggen zonder expliciet schriftelijke toestemming van de opdrachtgever welke dan ook de autorisatiegegevens dient te overleggen.

17. GESCHILLEN Op alle met HomeG gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.